ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

  1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A Best Fund Clearing Solution Kft. (a továbbiakban: szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Best Fund Clearing Solution Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők ide kattintva.

A Best Fund Clearing Solution Kft. fenntartja magának a jogot, – jelen tájékoztató – bármikor történő megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti ügyfél körét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkkel kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Best Fund Clearing Solution Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Best Fund Clearing Solution Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Best Fund Clearing Solution Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

  1. Az adatkezelő adatai

 

Cégnév   :                                      Best Fund Clearing Solution Kft.

Székhely :                                      1135 Budapest, Lehel utca 48. 2. em. 2. ajtó

iroda:                                              1135 Budapest, Lehel út 61. (tel: +361 288-8534)

Cégjegyzékszám:                           01-09-384063

Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám :                                       28737346-2-41

web:                                                 www.wellness-vilag.hu

e-mail cím:                                      info@wellness-vilag.hu

Telefon szám:                              +361 288 8534,  +3620 372-4553

 

  1. A kezelt személyes adatok köre

3.1. Regisztrációs során megadandó személyes adatok

Név *

Felhasználói név *

Jelszó *

E-mail *

Cím

Postacím

Telefon

BFCS Card kártyaszám

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.

3.2. Technikai adatok

A Best Fund Clearing Solution Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

–         az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

–         hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

–         változatlansága igazolható (adatintegritás);

–         a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Best Fund Clearing Solution Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Best Fund Clearing Solution Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Best Fund Clearing Solution Kft. az adatkezelés során megőrzi

–         a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

–         a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

–         a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3. Cookie-k (Sütik)

3.3.1. A sütik feladata

–         információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

–         megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

–         megkönnyítik a weboldal használatát;

–         minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a www.hungarycard.hu weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A www.bfcs.hu weboldalon alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Best Fund Clearing Solution Kft. információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.4. Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Számlázási név, cím

Szállítási név, cím

Fizetés módja

Szállítás módja

3.5. BFCS Card felhasználáshoz kapcsolódó adatok

BFCS Card sorszáma

E-szelvények felhasználása

3.6. Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Név

E-mail cím

  1. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

4.1. Regisztráció, hírlevél

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció és a hírlevél feliratkozás törlésére együtt és külön-külön is bármikor sor kerülhet.

4.2. Rendelés, kártyafelhasználás

A rendelés és a kártya felhasználás során megadott, illetve automatikusan keletkezett (pl. e-szelvény felhasználás) személyes adatok kezelése az adatok megadásával kezdődik és a teljesítést követő + 2 évig tart. A kártya felhasználáshoz szükséges adatok korábbi törlése esetén, a továbbiakban az e-szelvények nem használhatóak!

4.3. Jogszabály alapján történő adatkezelés

A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. Számviteli törvény) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

  1. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1. Általános adatkezelési irányelvek

A Best Fund Clearing Solution Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Best Fund Clearing Solution Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Best Fund Clearing Solution Kft. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

–         2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

–         Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

–         2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

–         2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

–         2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

–         2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

 

  1. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket a BFCS Kereskedőház Kft. rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható.

  1. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre
Cégnév Cím Tevékenység
INTERSERVER, Inc 110 Meadowlands Pkwy #100, Secaucus, NJ 07094, United States Tárhely szolgáltatás
Magyar Posta Zrt. 1201 Budapest, Nagysándor József u. 1-5.
VipIT Group Kft. 2600 Vác, Balassagyarmati út 25. online marketing szolgáltatás

 

  1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1. Tájékoztatáshoz való jog

A Best Fund Clearing Solution Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái;

–      azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

–      a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

–      a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

–      Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Best Fund Clearing Solution Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Best Fund Clearing Solution Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

–         személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

–         az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

–         az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

–         a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

–         a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

–         a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető,

–      ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

–      a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;

–      vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Best Fund Clearing Solution Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

–         az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

–         az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

–         az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

–         az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.9. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.10. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 1/391-1400

Fax: 1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

  1. Egyéb rendelkezések

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Best Fund Clearing Solution Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

  1. május 25.

Best Fund Clearing Solution Kft.

Idézet a Best Fund Clearing Solution Általános Üzleti Szabályzatából: Az oldalt valamint a Best Fund Clearing Solution által nyújtott Szolgáltatásokat használatba vevők köre korlátozott. Kizárólag a rendszerhez kapcsolódó partnerek és a közösen elfogadott alapelvek és szempontoknak megfelelő vállalkozások, magánszemélyek vehetik igénybe.

Social Barter UK Ltd. (Kiegészítő valuta folyósítója)

BFC System Management Kft.(credit szolgáltató)

VÁLTSA VALÓRA VÁGYAIT a lehető legjobban elérhető feltételekkel!

Tisztelettel: Best Fund Clearing Solution Kft.

                   Kovács László weboldal tulajdonos

 

 

A Wellness-Világ elkötelezett a személyes adatok védelmére, ezért a webhely adatvédelmi nyilatkozata meghatározza, hogy milyen információkat gyűjtünk be, hogyan gyűjtjük azokat be, mit teszünk azokkal és miként védjük azokat az információkat.

Személyes adatok

Hogy foglalását a Wellness-Világ feldolgozhassa, személyes adataira szükség lesz. Ezek az adatok (amennyiben szükséges) a következők lehetnek: felhasználó neve, címe,  telefon szám, e-mail vagy egyéb fizetéssel kapcsolatos részlet.

Biztonság

A Wellness-Világ minden erőfeszítést megtesz, hogy a webhely biztonságáról gondoskodjon. Az Ön által megadott adatok védelem alatt állnak.

Az Ön jogai

A felhasználónak joga van írásos információt kérni azokról az adatokról, melyek a Wellness-Világ birtokában vannak a felhasználóról. Valamint joga van arra, hogy az adatok pontosítását kérje.

Adatvédelmi nyilatkozat változtatásai

Adatvédelmi nyilatkozatunk időről-időre megváltozhat. Amennyiben a nyilatkozatban változás áll be, azt ezen az oldalon közölni fogjuk.